Jak pracujemy

Podejście integratywne w psychoterapii, które prezentujemy jako zespół, ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym.W podejściu integratywnym na wybór metody pracy ma wpływ to, co i w jaki sposób zgłasza klient. Terapeuta nie narzuca swojej interpretacji ani sposobu pracy. Wielość stosowanych technik zaczerpniętych z różnych kierunków psychoterapeutycznych pozwala na dostosowanie języka zmiany do sposobu myślenia i działania klienta. Rozwiązanie nie jest jedynie skutkiem podania metody poradzenia sobie z problemem, ale rodzi się z zasobów pacjenta. Jest z nim zgodne i na miarę jego aktualnych możliwości.

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i w swojej pracy kierujemy się jego kodeksem etycznym.

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej –> link

Zasady prowadzenia psychoterapii w Ośrodku

W Ośrodku przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
Usługi prowadzone są przez psychoterapeutów należących do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.
Usługi są odpłatne. Pojedyncza sesja kosztuje 150 zł. Płatne u terapeuty zaraz po sesji.
Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię. W terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie
Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.
Prosimy o przychodzenie nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną sesją.

Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do swojego terapeuty, w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę, na najbliższej sesji.
Rozmowa telefoniczna nie zastępuje terapii.
Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi, skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym wskazanym przez terapeutę prowadzącego.
W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
W niektórych sesjach psychoterapeutycznych mogą za zgodą towarzyszyć inni psychoterapeuci – asystenci, stażyści, konsultanci.
By terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego terapeutę.
Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz European Association for Psychotherapy.

Życzymy Państwu owocnej psychoterapii, a my dołożymy wszelkich starań, by taka właśnie była.

Zespół Ośrodka